< < 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU
-->

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

04 Ağustos 2022

 

7417 SAYILI  ÖĞRENCİ AF KANUNU DUYURUSU 

 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83’üncü madde kapsamında öğrenci affından yararlanılabilecektir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 • Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık) öğrenimi görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinden önce kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydı silinen öğrenciler.
 • 07.2022 Tarihinden önce herhangi bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar (Özel yetenek sınavı ya da lisansüstü eğitimi giriş sınavı ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler dahil).
 • İlişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmayanlar.
 • Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlardan, söz konusu maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırmak üzere başvuranlar.
 • 667 Sayılı KHK uyarınca Üniversitemiz diploma programlarına yerleştirilenlerden; kayıt yaptıran ve sonrası ilişiği kesilenler ile yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayanlar (yatay geçiş yapanlar hariç).

 

KİMLER BAŞVURAMAZ

 • Terör suçundan mahkum olan.
 • Kasten öldürme suçundan mahkum olan (T.Ceza Yasası, madde 81, 82 ve 83).
 • İşkence suçundan mahkum olan (T.Ceza Yasası, madde 94 ve 95).
 • Eziyet suçundan mahkum olan (T.Ceza Yasası, madde 96).
 • Cinsel saldırı suçundan mahkum olan (T.Ceza Yasası, madde 102).
 • Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkum olan (T.Ceza Yasası, madde 103).
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olan (T.Ceza Yasası, madde 188).
 • 5/12/1951 Tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar nedeniyle ilişiği kesilen.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilen.
 • Sahte veya gerçeğe aykırı belge kullanarak kayıt yaptırdığı gerekçesiyle ilişiği kesilen.
 • Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen.
 • Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler bu madde kapsamında çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

 • Başvuru süresi, maddenin yayımlandığı 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay. Son başvuru tarihi 07.11.2022.
 • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu haklardan yararlandırılır.
 • Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz ederek başvuru yapabilir.
 • Başvurular, öğrencinin kaydının silindiği;
  • Fakülte dekanlığına,
  • Enstitü müdürlüğüne,
  • Yüksekokul müdürlüğüne,
  • Meslek yüksekokulu müdürlüğüne,

yapılır.

 • Başvuru dilekçesi ve ilgili belgelerin, son başvuru tarihine kadar elden ya da posta yoluyla ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilmesi/ulaştırılması gerekir (E-posta ile başvuru kabul edilmeyecek).
 • Postada yaşanan gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Gazi Üniversitesinden Üniversitemize devredilen programlardan ilişiği kesilenler, Üniversitemizdeki ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne, Üniversitemizden Düzce Üniversitesine devredilen programlardan ilişiği kesilenler ise Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenen ilkeler doğrultusunda başvuru yapması gerekir.

   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru dilekçesi (İndirmek için tıklayınız : pdf - docx ).
 • Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı (yabancı uyruklular için pasaport) fotokopisi.
 • Not dökümü (transkript).
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş).
 • Yukarıda yazılı suçlardan mahkûmiyet kararı olmadığını gösterir adli makamlardan ya da e-devlet sisteminden alınacak adli sicil belgesi.
 • Bir programa yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler için o programa yerleştiğini gösterir ÖSYS/YKS sonuç belgesi.
 •  

   

    

SÜREKLİ DUYURULAR

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 10 00 (Rektörlük Santral) Fax: +90 374 253 46 43
 • EPosta: oidbibu.edu.tr
Top